Medisinske sertifikat/Legeattest, gebyr og om lokalisasjon av Flymedisinsk seksjon.

Nå kan du få ditt medisinske sertifikat/legeattest når du er hos meg! Luftfartstilsynet har bestemt seg for å delegere myndigheten til å utstede sertifikat til flylegene. Norge er et av de siste landene i Europa som gjør dette og det kommer nå som en nødvendig endring i og med innføring av det nye EU regelverket for FCL. Derfor var ca 50 flyleger samlet til kurs den 25. mai og vi er nå i gang. Utstedelse av sertifikatet er selvfølgelig avhengig av at det ikke gjøres funn eller at det er andre forhold, som gjør at godkjennelse må overlates til Flymedisinsk seksjon i LT. Det er derfor enda en viktig grunn til at dere begynner å bruke 45 dagers regelen som en rutine.

Det vil gi 45 dager til å skaffe til veie nødvendig, ekstra informasjon og også tid til nødvendig spesialist undersøkelse. Jo kortere intervallet er, jo større blir sjansen for at du kan bli stående uten gyldig sertifikat for en periode! (Jeg bruker begrepene Legeattest og medisinsk sertifikat om hverandre. Dere er nok mest vant til å kalle det Legeattest. Jeg mener at begrepet Medisinsk sertifikat et riktigere og det harmonerer mer med det engelske begrepet og de andre sertifikatene dere har.)

Innføring av nye gebyrforskrifter! Norsk Flymedisinsk Forening har ikke blitt forelagt forslaget til denne forskriften. Vi er overrasket og i sjokk over forslaget om å innføre et årlig gebyr på kr 12000 for å være flylege. Vår første reaksjon er at dette vil vi ikke finne oss i, men det ser ut til at vi antagelig ikke har noe valg? Men størrelsen på gebyret kan få store konsekvenser for dere som er avhengig av å få utstedt medisinske sertifikater. Jeg er ganske sikker på at mange flyleger vil legge opp hvis dette blir gjennomført! Det vil føre til økte priser og lengre reisevei for dere! Jeg vil foreslå at dere tar kontakt med selskapene og organisasjonene deres ASAP og ber dem om å kontakte Samferdselsdepartementet om dette!

Flymedisinsk seksjon, LT: Det er bestemt å reversere prosessen med å flytte kontoret! Det er gledelig at LT har snudd, men det har kostet mye krefter og en situasjon uten sjeflege! Det jeg har fått beskjed om er at flyttingen er utsatt 4 år – i første omgang, og stillingen som sjeflege skal utlyses på nytt – med lokalisasjon til Oslo – tror jeg. Men jeg stoler av erfaring ikke på LT, så vi for se. Denne beslutningen vil antagelig være positivt for alle i og med at det flymedisinske miljøet på Blindern blir uendret. Sjeflegens oppgave kommer til å bli endret i og med at oppgaven med utstedelse av sertifikater blir overlatt flylegene. Dermed kan Sjeflegen bruke tid på de kompliserte sakene og på å føre tilsyn med flylegenes arbeid.

VedleggStørrelse
Medisinske sertifikat, gebyr og FMS 5 juni 2012.pdf55.41 KB

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no