Forsøk på å fjerne en gammel myte

Flylegens spalte.

Lars Tjensvoll, Fornebuveien 39, 1366 Lysaker. lars@flylegen.no

 

Piloter dør så sjeldent, men de har vanskelig for å tro at det er sant – et forsøk på å avlive en gammel myte .

 

Det går mange vitser om dette temaet, bl.a. følgende: Vet du hvorfor piloten dør så fort når han blir pensjonist? Jo, fordi hans kone ikke vet at han må mates hver 3. time!

 

Jeg kommer til å skrive mye om din, dvs. piloters, helse i denne spalten. Det er også min jobb, som flylege, å hjelpe dere til å beholde en god helse så lenge som mulig. Det er derfor på tide å si noe generelt om hva vi vet om norske piloters generelle helse. At den er god, har vi vel alltid visst, men hvor god og hvor syke – vet vi først nå. Jeg kommer til å basere mine refleksjoner på artikkelen ”Aircraft Accidents and Other Causes of Death among Norwegian Commercial Pilots.” Den er skrevet av Tor Haldorsen, Jon Reitan og Ulf Tveten og publisert i Aviation, Space, and Environmental Medicine juni 2002, side 587-592.

 

Piloter i sivil luftfart, verden over, er fra starten av sin karriere, allerede en utvalgt/selektert gruppe av friske mennesker. I tillegg passes de veldig godt på med stadige helseundersøkelser. De er grundige og omfattende og er med på å motivere piloten til å passe på helsen sin, og samtidig er muligheten der til å oppdage alvorlig sykdom tidlig. En uheldig side er at dette fokus på å være ”perfekte” gir mye stress og stort forventningspress.

 

Tilbake til studien av de norske pilotene. Målet var å finne dødsårsaken og relatere dette til pilotenes yrke. Inkludert i studien ble alle piloter som hadde en gyldig, kommersiell lisens i perioden 1946 til 1994. Det var til sammen 3707 menn. 63 kvinner ble holdt utenfor studien fordi de ble for få. Grunnleggende opplysninger om karriere og helse ble registrert og det ble så koblet til dødsårsakregisteret hos Statistisk Sentralbyrå. Artikkelen refererer til veldig mange tall og beregninger og det blir for langt å gå i detalj. Men de viktigste resultatene er:

 

* Piloter har lavere mortalitet, dvs. dødelighet, av sykdom, enn den generelle befolkningen. Dette gjelder alle aldersgrupper!

* 220 piloter døde før de ble 60 år, og 97 av disse døde i flyulykker! I aldersgruppen under 29 år, døde 38 i ulykker 4 av andre årsaker!

* Piloter som røkte ble undersøkt for seg og det ble påvist en høyere dødelighet blant disse, sammenlignet med ikke-røkende piloter.

* Etter fylte 60 år, har pilotene en lavere dødelighet en befolkningen generelt. Og de pilotene med lengst karriere, lever lengst!

 

Jeg skal kort gjengi deler av 2 tabeller som oppsummerer noe av det jeg allerede har kommentert:

 

 


Dødelighet etter alder

 

Alder

Døde i

flyulykke

 

Totalt antall

døde

Forventet

antall døde

-29

38

42

11,92

30-39

27

42

35,26

40-49

23

63

57,03

50-59

9

73

86,26

60-69

0

66

97,53

70+

0

56

74,80

 

Dødelighet etter fylte 60 år, etter lengden på karrieren:

 

 

Kumulative blokk(fly) timer ved 60 års alder

Antall døde

Piloter

Forventet

dødelighet ut fra befolkningen generelt.

-4999

55

71,19

5000-14999

34

43,77

15000+

33

57,37


 

 

Artikkelens konklusjon:

 

”Due to aircraft accidents young pilots have a higher mortality rate than the general population; other harmful effects on the mortality of pilots in their workspace were not found. At all ages pilots have a better life expectancy than the general population.”

 

Er du overbevist?? Antagelig ikke, myter er mer seiglivet enn at harde fakta kan stoppe dem!

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no