Hva gjør du ved sykdom - underrettelsesplikt!

Du skal varsle medisinsk seksjon, Luftfartstilsynet når du har vært syk mer enn 21 dager!

Grunnen til at jeg fremhever dette spesielt, er at det er den problemstillingen du oftest kommer ut for, og som du oftest glemmer.

Du skal faktisk varsle skriftlig! Adressen er:
Flymedisinsk seksjon
Pb. 128 Blindern
0314 OSLO

FAX: 23196119
TLF: 23196110.

Husk altså reglene. Du har en underrettelsesplikt hvis du har vært syk mer enn 21 dager, ligget på sykehus mer enn 12 timer, kirurgisk inngrep, satt på fast medikament eller på starte med briller/linser hver dag. Samme gjelder graviditet, skade som påvirker funksjonsdyktigheten i cockpit og andre tilstander som påvirker helsetilstanden din!

JAR–FCL 3.040       Nedsatt helsemessig skikkethet:

(a) Innehavere av legeattester skal ikke utøve rettighetene til sine sertifikat, tilknyttede rettigheter eller autorisasjoner på noe tidspunkt når de vet om en reduksjon i sin medisinske skikkethet som kan gjøre dem ute av stand til å utøve disse rettighetene på en sikker måte.

(b) Innehavere av legeattester skal ikke ta noen form for medikamenter, verken på resept eller i håndkjøp, eller være under noen slags behandling, med mindre de er helt sikre på at medisineringen eller behandlingen ikke vil ha noen ugunstig virkning på deres evne til å utføre pliktene på en sikker måte. Er det noen som helst tvil, må det søkes råd fra flymedisinsk seksjon, et flymedisinsk senter eller en flylege.

(c) nnehavere av legeattester skal uten videre opphold søke råd hos luftfartsmyndigheten eller flylege når de blir klar over:
(1)sykehus- eller klinikkopphold på mer enn 12 timer; eller;
(2)
;kirurgiske inngrep eller prosedyrer; eller
(3)regelmessig behov for medisinering eller
(4)behov for regelmessig bruk av korrigerende linser.

(d)Innehavere av legeattester som vet om:
(1)enhver betydelig personskade] som innebærer inkapasitet til å fungere som et medlem av en flygebesetning; eller
(2)enhver sykdom som innebærer inkapasitet til å fungere som et medlem av en
flygebesetning gjennom en  periode på 21 dager eller mer; eller
(3)graviditet, skal informere luftfartsmyndigheten skriftlig om en slik skade eller graviditet, og så snart perioden på 21 dager er til ende i tilfelle av sykdom.
Legeattesten skal anses som inndratt når en slik skade inntreffer eller ved en slik sykdomsperiode eller ved bekreftelse av graviditeten, og:
(4)i tilfelle av skade eller sykdom skal legeattesten gis tilbake når innehaveren blir medisinsk undersøkt slik luftfartsmyndigheten bestemmer og blir erklært skikket til å fungere som et medlem av flygebesetningen, eller ved at luftfartsmyndigheten unntar innehaveren fra kravet om medisinsk undersøkelse, under gitte forutsetninger; og
(5)i tilfelle av graviditet, kan] luftfartsmyndigheten gi tilbake legeattesten for en viss periode og under visse forutsetninger. Legeattesten skal gis tilbake når innehaveren etter avsluttet graviditet blir medisinsk undersøkt etter retningslinjer gitt av luftfartsmyndigheten og erklært skikket til å gjenoppta sine oppgaver som medlem av flygebesetningen.

                                   Om oss                        Logg inn                        Betingelser

© Flylegen.no